Standardværdikatalog for energibesparelser

Få opdaterede udtræk af databasen med gældende standardværdier via  Webservice

Om standardværdikataloget


For at se standardværdikataloget i PDF format klik her

Standardværdikataloget er et led i aftale af 16. december 2016 mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne om energiselskabernes energispareindsats. Aftalen findes på:
https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/energispareaftale_16-12-2016_til_underskrift_med_endeligt_bilag_6.pdf

Kataloget anvendes i forbindelse med gennemførelse af en række energibesparende tiltag, hvor der med fornuft kan anlægges gennemsnitsbetragtninger. Værdierne er primært tænkt anvendt i forbindelse med besparelser i mindre enheder så som boliger og andre (mindre) bygninger. En standardværdi er den energibesparelse, som et net- og distributionsselskab i forbindelse med en konkret energimæssig aktivitet aktivt kan medregne til opfyldelse af deres energispareforpligtigelse. Ideen bag standardværdikataloget er at forenkle og simplificere opgørelsen af de realiserede energibesparelser. Grundlaget for standardværdierne er et fagligt velkvalificeret bud på de energibesparelser, der opnås på grund af en aktivitet.

En række standardværdier er en gennemsnitsbesparelse for forskellige alternativer. Samtidig er nogle standardværdier justeret for at kompensere for, at en del af projekterne ville blive gennemført uden selskabernes involvering. Derfor er standardværdien ikke nødvendigvis udtryk for den energibesparelse, som en konkret forbruger vil opnå. Den konkrete energibesparelse kan være end større eller mindre end standardværdien.

Forudsætningerne, og fastlagte baggrundsværdier, der er anvendt til beregning af standardværdier i beregningsark og dokumentationsarkene, kan således ikke anvendes i forbindelse med specifikke opgørelser i Energiselskabernes energispareindsats eller i forhold til opgørelser og beregninger i andre ordninger med mindre dette er specifikt anført i ordningerne.

Alle værdier i kataloget er angivet som gennemsnitsværdier fra faglige publikationer og www, kombineret med fageksperters erfaring fra rådgivning inden for den pågældende kategori. Det er tilstræbt at ramme så bredt og så mange typiske teknologier, konstruktioner og anlægsopbygninger som muligt, og med fokus på bedst mulig sikkerhed for standardværdiens validitet.

Ved henvisninger til BR’s krav – er det kravene i det bygningsreglement, der er gældende ved aftalens indgåelse, der henvises til. ”Standardværdien er pr. m²” betyder, at værdien skal beregnes ud fra det antal m² af en konstruktion, der er forbedret svarende til eftersituationen - fx m² dæk, eller m² ydervæg eller m² vinduer.

Opgørelsen af besparelsen sker i Standardværdi-beregneren ved en simpel multiplikation af standardværdien med antal enheder – eks. antal isolerede m². Ved beregningen ganges den anførte prioriteringsfaktor på, medmindre andet er anført. For den enkelte standardværdi er der anført en række forudsætninger, der skal være opfyldt for, at værdien kan anvendes, ligesom der er anført evt. begrænsninger i anvendelsen.

Som grundlag for hver standardværdi er udarbejdet et dokumentationsark med detaljerede forudsætninger for standardværdien og dens anvendelse. Dokumentationsark kan fremsendes af Teknologisk Institut på opfordring pr. e-mail til web-master.

Med henblik på at sikre retvisende og troværdige standardværdier, er der åbenhed om udarbejdelsen af standardværdikataloget. Selve arbejdet varetages af net- og distributionsselskaberne med bistand fra Teknologisk Institut og værdierne godkendes af Energistyrelsen. Den tekniske arbejdsgruppe vurderer årligt om der er grundlag for at justere de forskellige standardværdier, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer har kun virkning for den fremtidige indsats. Det vurderes årligt, om standardværdierne skal justeres, og om der skal tilføjes nye, bl.a. i lyset af den teknologiske udvikling. Evt. ændringer træder i kraft pr. 1. januar og offentliggøres senest den 1. oktober. Ændringer har kun virkning for fremtidige energibesparelser. Eksisterende og tidligere versioner af standardværdikataloget er tilgængelig på svk.teknologisk.dk under fanebladet ”Arkiv”.

Gyldighedsområder:

Standardværdierne skal anvendes på én-familiehuse (stuehuse, parcelhuse, række-kæde huse, dobbelthuse) og to-familiehuse med areal mellem 80 og 200 m², hvor arealet opgøres for hver individuel varmeforsyning. Standardværdien kan yderligere anvendes på én- og to-familiehuse, hvis bygningens areal er over 200 m². Værdierne gælder også lejligheder/boligenheder i række-kædehuse.
(BBR-anvendelseskoder: 110, 120, 130, og 140 – dog udelukkende for to-familiehuse)

En række af værdierne kan dog anvendes bredt i boligbyggeri. Dette fremgår af de enkelte standardværdier under feltet ”Begrænsninger i anvendelse”. Boligbyggeri er i denne forbindelse helårsboliger inkl. lejligheder.
(BBR-anvendelseskoder: 110, 120, 130, 140, 150, 160)

I standardværdikataloget anvendes yderligere termen ”sommerhus”, der dækker sommerhuse mellem 50 m² og 125 m². Sommerhuset skal være registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR) under anvendelseskode 510 (Bygninger til fritidsformål) Sommerhuse, der anvendes som helårsbeboelse, og hvor der foreligger en personlig tilladelse fra kommunen til dette, og hvor husejer har folkeregisteradresse i sommerhuset, skal i forbindelse med opgørelse af energibesparelsen betragtes som enfamilieshus og helårsbolig, dvs. anvendelseskode 110 i BBR. Anvendelseskoderne i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er beskrevet her

Konverteringer og udskiftning af forsyning:

Ved konverteringer til anden forsyning i kombination med andre ændringer, er det den energiform der konverteres til, der bestemmer hvilke Standardværdier, der skal anvendes for de øvrige tiltag. Ved konvertering fx fra Gas til Fjernvarme, skal fjernvarme-værdier for ventiler, radiatorer, rørisolering mv. anvendes.

Ved konvertering eller udskiftning bemærkes, at når den ny enhed eksempelvis indeholder pumpe kan standardværdien for konverteringen/udskiftningen ikke tillægges standardværdien for det pågældende tiltag, da den allerede er indregnet.

Ved udskiftning af gas-, bio-, eller oliekedel, varmepumpeunit eller fjernvarmeinstallation forudsættes tilhørende varmtvandsbeholder udskiftet, hvilket er indregnet i standardværdien.

Ved beregningen af standardværdien for konvertering eller udskiftning er forudsat et nyt og korrekt fungerende anlæg/installation, som overholder gældende lovgivning, f.eks. BR 15. Dermed er et årligt serviceeftersyn allerede indregnet i konverteringsværdien og kan ikke lægges til i forbindelse med konvertering eller udskiftning. Ligeledes skal nye rør være isolerede, og der kan ikke tillægges standardværdier for isolering af rør.

E-mail til web-master her